logo

Công trình

Một ngày cuối năm

Một ngày cuối tháng 11-2017 trên công trường.